• text smska 2perc euro stravne dobrovolnik slogan zavriet

Zbierka stravných lístkov

vizual stravne listkyAj vďaka Vám môžu deti z detských domovov prežiť to najkrajšie leto.


Zapojte sa aj Vy so svojími kolegami do Zbierky stravných lístkov. Za vyzbierané stravné lístky vieme zabezpečiť:

  • stravu a občerstvenia pre deti v rámci letných rozvojových táborov, jednodňových aj víkendových podujatí op čas celého roka,
  • prvú pomoc pre mladých dospelých, ktorí k nám častokrát prídu bez jediného centa a tak im vieme poskytnúť za tieto lístky aspoň teplú stravu.

Princíp zbierky:

Stačí, ak vo Vašej spoločnosti zorganizujete zbierku stravných lístkov, do ktorej sa môžu zapojiť Vaši zamestnanci a kolegovia. Nezáleží na množstve lístkov, ale na ochote pomôcť. My Vám donesieme potrebné vybavenie - pokladničku, letáčiky s informáciami o zbierke a o tom, ako budú tieto lístky použité.

V prípade Vášho záujmu Vám podrobnosti radi vysvetlíme.

Kontakt:

Bratislava - Adriana Sisiková, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., 02/638 152 08, 0903 781 772

Košice - Rado Dráb, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 055 / 230 4401, 0903 630 505

Nitra - Roman Hajdák, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., 0905 496 351

Prievidza - Viviana Gulvašová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., 0907 342 424

Ružomberok - Mária Szaboová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., 0908 111 172

Banská Bystrica - Lucia Sobotková, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., 0908 245 751

 

Prehľad plánovaných rozvojových pobytov na rok 2014:

Názov/

cieľová skupina

Dátum/

miesto

Pobočka

Cieľ

 

Environmentálny tábor

 

13.- 19.7. 2014

Špania dolina

Bratislava

Sedem pútavých dní v Španej doline má u detí vzbudiť záujem o ochranu prírody. Deťom  hravou formou vysvetľujeme „základné desatoro“ ochrany životného prostredia, motivujeme ich k separácii odpadu, učíme ich, čím človek ohrozuje prírodné zdroje. Prostredníctvom výletov s príťažlivým odborným výkladom  im  otvárame priamo pred očami živú knihu  prírody a jej krás, v ktorej spoločne listujeme. Ďalšie aktivity vo forme prednášok otvárajú deťom aj málo známe „kapitolky“ z environmentalistiky. Týmto špecifickým táborom sa snažíme  budovať u detí povedomie  „byť aktívny,  informovaný a vzdelaný“ a napomáhať rozvoju planéty tým najpozitívnejším spôsobom.

Hurá, do života!

6. – 12.7. 2014

Diagnostické centrum,

Bratislava

Bratislava

Tábor bude realizovaný pre mladých ľudí vo veku 16-19 rokov, ktorí sú umiestnení v detských domovoch. Vedúcimi tábora budú ľudia, ktorí sami vyrastali v detskom domove. Cieľom tábora je poukázať, v ideálnom prípade deti pripraviť na realitu, ktorá nastáva po odchode z detského domova. Predstavíme im formy bývania, možnosti zamestnania sa, budeme ich učiť finančnú gramotnosť, zameriame sa na výchovu k rodičovstvu,  sebaspoznávanie a uvedomenie si svojej identity. Všetkým oblastiam sa chceme venovať prostredníctvom zážitkových, interaktívnych aktivít v spolupráci s odborníkmi z externej oblasti a s našimi partnerskými organizáciami.

 

 

 

 

 

Cez leto s úsmevom

4.- 10.8.2014

Zlatnícka dolina

Bratislava

Tábor je vyvrcholením celoročnej činnosti v rámci Anjelského programu. Deti, ktoré sa zúčastnia tábora budú z krízových centier a detských domovov, vo veku od 6 do 17 rokov. Cieľom tábora je utužiť vzťahy medzi deťmi a dobrovoľníkmi. Prostredníctvom rôznych hier a zážitkových aktivít sa deti naučia spolupracovať v tíme, komunikačným zručnostiam. Aktivity bude zamerané na uvedomenie si svojej sebahodnoty a poznanie svojej identity.

Fortuna športuje

4.-10 .8.2014

Zlatnícka dolina

Bratislava

Tábor je vyvrcholením celoročnej klubovej činnosti v rámci nízkoprahového klubu Fun club Fortuna, pre deti zo sociálnej ubytovne v Bratislave vo veku od 8 do 17 rokov. Prostredníctvom rôznych športových aktivít chceme deti viesť k vhodnému tráveniu voľného času, k tímovej spolupráci, sebarealizácii a uvedomeniu si svojej sebahodnoty. Formou zážitkových hier a aktivít chceme zmierniť u detí vplyv sociálnopatologických javov, ktorým sú vo svojom bežnom živote denne vystavené. Neopomenieme ani potrebu detí učiť sa hygienickým návykom, stolovaniu a normám spoločenského správania.

Víkendový pobyt pre náhradné rodiny

Júl 2014

Západné Slovensko

Bratislava

Cieľovou skupinou víkendového pobytu budú rodiny, ktoré sa zúčastňujú klubov náhradných rodín. Cieľom pobytu je, aby sa rodiny navzájom lepšie spoznali, vytvorili si tak svojpomocnú sieť, odovzdávali si navzájom skúseností, radosti aj starosti. Máme skúsenosť, že takéto spoločné zdieľanie svojej situácie rodičov motivuje k tomu, aby vo svojej roli zotrvali. Počas pobytu sa rodičom budú venovať naši lektori, ktorí dlhodobo vzdelávajú náhradné rodiny prostredníctvom nášho programu PRIDE. Lektori budú reagovať na aktuálne potreby rodičov a detí. Cieľom však je posilniť a podporiť rodinnú súdržnosť.

Súrodenecké puto

August 2014

Západné Slovensko

Bratislava

Prostredníctvom dvoch - troch víkendových pobytov počas roka, chceme umožniť súrodencom, ktorí nemajú možnosť vyrastať spolu, stráviť spolu čas. Formou rôznych aktivít chceme objaviť, rozvíjať a posilňovať súrodenecké väzby, keďže súrodenec často krát môže nahradiť stratených rodičov. Pobyty by sa konali pre 2-3 súrodenecké skupiny, v útulnom, rodinnom prostredí chaty, kde by sme si sami varili a rozvíjali tak u detí aj túto zručnosť. Takisto by sme sa zamerali na posilnenie rodinnej súdržnosti a posilnenie identity a jednotlivých detí.

Deti zo sociálne slabších rodín a detských domovov

10.-16.8.2014

Krpáčovo

Bratislava

Tábor je zameraný pre deti zo sociálne slabších rodín a detí z detských domovov, ktoré majú výchovné alebo školské problémy. Tieto často krát plynú z ich rodinných pomerov. Počas tábora chceme týmto deťom ponúknuť program, ktorý bude zameraný najmä na sebaspoznávanie, spoločne si prejdeme komunikačnými zručnosťami a nácvikom zvládania konfliktov, spolu sa budú učiť fungovať ako rodina. Tábor je vyvrcholením pravidelnej celoročnej systematickej práce.

Spevácky tábor

4.-10.8. 2014

Bratislava

Bratislava

Spevácky tábor plánuje už svoj 19. ročník. Je určený pre deti, ktoré našli zaľúbenie v speve a so svojimi vystúpeniami sa zúčastňujú Najmilšieho koncertu roka. Žánrový rozsah je široký, od gospelovej piesne, cez populárny soundtrack až po ľudové a rómske piesne. Popoludňajší program bude vypĺňať aj nácvik sólových skladieb. Na tábore deti nebudú rozvíjať len svoje umelecké schopnosti. Jedným z prínosov spoločného pobytu a trávenia voľného času bude aj posilnenie ich vzájomnosti a empatie. Spev deťom ponúka jednoduchý a dostupný spôsob, ako byť spolu. Tábor skončí Galavečerom, kedy mladí speváci predvedú všetko, čo si v priebehu celého týždňa nacvičili.

Moja rodina je naj

16.-23.8. 2014

Krpáčovo

Bratislava

Tábor bude realizovaný pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, vo veku od 7 do 15 rokov. Cieľom tábora je, aby si deti uvedomili hodnotu svojej rodiny. Prostredníctvom rôznych zážitkových aktivít chceme u detí posilniť rodinnú súdržnosť, nakoľko pôjde aj o súrodenecké skupiny. Takisto sa chceme zamerať na zvládanie a riešenie konfliktov, trávenie voľného času, uvedomenie si svojej sebahodnoty, keďže často ide o deti, ktoré majú problémy medzi rovesníkmi v školskom prostredí. Týmto deťom však chceme ponúknuť aj možnosť spoznať iné prostredie v akom vyrastajú, chceme aby z tábora odchádzali plní zážitkov a dobrodružstiev, keďže vo svojom živote majú takýchto aktivít nedostatok.

Štiavnickí dobrodruhovia

7.-12.7. 2014

Štiavnické Bane

Nitra

Cieľom tábora je pomôcť deťom formovať životné návyky v prírode, naučiť ich väčšej samostatnosti a zodpovednosti za seba a kolektív, spoznávať krásy prírody a v neposlednom rade spoznať nových priateľov.

Všetci spolu

12.-17.7: 2014

Štiavnické Bane

Nitra

Cieľom tábora je poukázať na škodlivosť drog a samotnej závislosti. Aktivitami zaoberajúcimi sa najmä postojmi, príčinami, a dôsledkami užívania drog prehĺbiť u detí z detských domovov negatívny vzťah k drogám a závislosti. Viesť ich k aktívnemu prežívaniu ich voľného času.

Vždy pripravení

August 2014

Štiavnické Bane

Nitra

Cieľom tábora je pomôcť pripraviť účastníkov na plnohodnotné, sebavedomé a zodpovedné občianstvo prostredníctvom prehlbovania ich právneho vedomia.

Kade tade

10.-16.8. 2014

Stredné Slovensko

Prievidza

Letné rozvojové podujatie je zamerané na podporu kvalitných voľno časových aktivít pre rizikové skupiny detí, budovanie a rozvoj schopností a zručností „detí ulice“, rozvoj ich sociálnych zručností, vytváranie vzťahov, získanie potrebných spoločenských návykov prostredníctvom aktivít a hier.

Leto s Úsmevom

22.-24.8. 2014

Terchová

Prievidza

Víkendové podujatie pre deti a mládež, ktoré bude zamerané na oddych od   bežného prostredia v meste. Súčasťou budú  rôzne aktivity, či už športové alebo vedomostné. Posilnia si tým tímového ducha, precvičia motorické schopnosti a taktiež oprášia svoje matematické vedomosti.

Makovnici v pohybe

21-25.7. 2014

Trnava

Trnava

Tábor je vyvrcholením celoročnej činnosti s rómskou komunitou deti a mládeže. Cieľom tábora je poskytnúť deťom možnosť zmysluplne a pozitívne tráviť svoj voľný čas počas letných prázdnin a našim zámerom je takto predchádzať výskytu sociálno-patológických javov u detí žijúcich v rizikovom prostredí. Využiť ich pohybové a umelecké nadanie formou športových aktivít, súťaží na podporu kolektívnej spolupráce, empatie. Aktivitu na podpora kreativity a fantázie. Pripravíme deťom poznávacie- relaxačne aktivity.

 

 

Náhradní rodičia
s deťmi

6.-9.7.2014

 Košická Belá

Košice

Tábor pre rodičov a ich biologické deti, i deti v náhradnej starostlivosti, ktorým sa počas roka venuje psychologička Veronika Prokopová. Tábor slúži na utuženie vzťahov, dáva priestor na diskusiu a pozorovanie vzájomných vzťahov v rodinách. Tábor sa tvorí spoločne, do aktivít sa zapájajú aj rodičia.

Desať zázrakov z Hurbanova

Júl 2014

Spišská Stará Ves

Košice

Projekt "Desať zázrakov z Hurbanova“ sa bude realizovať v rámci anjelského dobrovoľníckeho programu spoločnosti Úsmev ako dar zameraného na systematickú prácu s deťmi z detských domovov. Desať zázrakov je desať detí z detského domova na Hurbanovej ulici v Košiciach, ktoré pravidelne navštevuje skupinka piatich dobrovoľníkov - anjelov. Hlavným cieľom bude dať deťom možnosť na rozvoj ich samých a priniesť im pocit jedinečnosti. Vstupenky na tento tábor im vykúzli naozajstný kúzelník a rozprávkové kúzla sa budú diať počas celého projektu, lebo deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sú často krát ochudobnené o bezstarostné detstvo, ale aj oni si zaslúžia byť deťmi, ktoré veria na zázraky.

Dorkáči

26.7.-8.8. 2014

Košice

Košice

Realizáciou aktivít mimo komunitu v ktorej deti žijú, ktorá trvá niekoľko dní vytvoríme priestor pre hlbšiu individuálnu aj skupinovú prácu s deťmi. Prostredníctvom tohto pobytu môžeme poskytnúť deťom a mládeži aktívny oddych, obnovenie duševných a telesných síl, priestor pre utužovanie priateľstiev, príležitosť aspoň na chvíľu opustiť problematické rodinné podmienky, poznať nové miesta, odovzdávať morálne a duchovné hodnoty a podobne.

Prímestský tábor

21.-26.8.2014

Košická Nová Ves

Košice

Tábor je realizovaný prímestskou formou. Uskutoční sa v priestoroch domu našej bývalej kolegyne, psychologičky Kataríny Ontkovej v Košickej Novej Vsi. Okrem aktivít ako športové hry, kúpanie v bazéne sa pre ne uskutočnia aj výlety mimo mesta, napríklad na ranč neďaleko Košíc, kde si zajazdia na koni, navštívia zoologickú záhradu. Prímestský tábor slúži na efektívne trávenie voľného času detí počas letných prázdnin, utuženie kolektívu a nadviazanie nových kamarátskych vzťahov. Zároveň odbremeniť trošku samotných rodičov, ktorí mnohokrát nemajú kam deti počas leta dať a tak sa im snažíme aspoň takouto formou vypomôcť.

Reklama na seba - anonym z detského domova

August 2014 Košická Belé

Košice

Viacdňový pobyt sa uskutoční v mesiaci august pre 20 detí pod vedením 8 dobrovoľníkov, ktorý je úvodnou aktivitou projektu Reklama na seba so zapojením už aj detí. Pobyt sa bude realizovať v Košickej Belej počas 6 dní. Počas pobytu sa deťom predstaví myšlienka projektu (Z marketingovej dielne sa idey týchto detských reklamných dizajnérov prenesú do verejného priestoru okupáciou výlepných zón v dopravných prostriedkoch, nefunkčných telefónnych búdkach, či výkladoch obchodov na korze. Reklama na seba je zároveň „manifestom“ detí z detských domovov, o ktorých má verejnosť často krát klamlivú predstavu, ktoré sa stretávajú na verejnosti často krát s predsudkami) a viac ich vtiahneme do celého diania.

S anjelmi na Liptové

4. - 10.8. 2014

Žilinský kraj

Ružomberok

Dobrovoľníci Anjelského programu organizujú pre deti z detského domova Liptovský Hrádok, ku ktorým chodia celý rok na pravidelné návštevy v poradí druhý letný tábor. Zámerom tábora je prehĺbiť vzťahy medzi deťmi a dobrovoľníkmi, získať nové zážitky a pozitívne ich naladiť. Cieľ tábora patrí tímovej spolupráci a súdržnosti, ktoré plánujeme u detí prehĺbiť.

 

 

Za dobrodružstvom

18.- 24.8. 2014

Žilinský kraj

Ružomberok

Dobrovoľníci Anjelského programu organizujú pre deti z detského domova Ružomberok, ku ktorým chodia celý rok na pravidelné návštevy v poradí druhý letný tábor. Zámerom tábora je prehĺbiť vzťahy medzi deťmi a dobrovoľníkmi, získať nové zážitky a pozitívne ich naladiť. Cieľ tábora patrí tímovej spolupráci a súdržnosti, ktoré plánujeme u detí prehĺbiť. Deťom sa minuloročný tábor veľmi páčil a vďaka nemu si dobrovoľníci s deťmi vypracovali pozitívny vzťah, založený na dôvere. Vďaka takému vzťahu máme možnosť viesť deti tým správnym smerom. Veríme, že tento rok prenikneme do ďalších detských sŕdc!

 


Ďakujeme všetkým zasmestnancom a spoločnostiam za vyzbierané stravné lístky a finačné dary v roku 2013:

biatec  eurosafe 

otpbank log horiz claim S 

RK zaruby logo

dhl      


Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
ANASOFT APR, s.r.o.
AQUILA s.r.o.
ASIO – SK s.r.o.
BIATEC GROUP a.s.
Centrum voľného času v Turčianskej Štiavničke
Dobrovoľný hasičský zbor Spišské Podhradie
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
DSV Slovakia, s.r.o.
E. ON IT Slovakia, s. r. o.
EKO - podnik verejnoprospešných služieb
ENVI-PAK, a.s.
EUROSAFE Slovakia s.r.o.     
GTS Slovakia, s.r.o.
GurmEko
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
I.D.C. Holding, a.s.
IDS Scheer SDC, s.r.o
Jozef Novysedlák a jeho kamaráti horolezci
Lekáreň pri radnici, s.r.o.
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Mgr. Ivana Palenčárová
Mgr. Veronika Křupková
Múzeum mesta Bratislavy
Nemocnica s poliklinikou Medissimo
Novartis Slovakia, s.r.o.
Opal Fytos, a.s.
OTP Banka Slovensko, a.s.
penzión Podzámok v Spišskom Podhradí
Spišský hrad
Rádio Viva
Renault Slovensko, s.r.o.
ROBEN - TRANS, s.r.o.
rodina Bartková
rodina Batoryová
rodina Čulá
rodina Ptáková
rodina Sabúchová
rodina Suchá
rodina Šavrnochová
rodina Vošková
SIMIO, s.r.o.
Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava. a.s.
SMM, s.r.o. Skalica
SOFTEC, s.r.o.
Sokoliareň pod Spišským hradom
spoločnosť DHL
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy
Swiss Re Business Services (Slovakia), s.r.o.
TARZANIA Skalica
TECHO, s.r.o.
Telefónica Slovakia, s.r.o.
Telegrafia, a.s.
Teleperformance Slovakia
Tory Consulting, a.s.
Viessmann, s.r.o.
Zoologická záhrada Bojnice

Pobočka Košice:

Telegrafia, a.s.
Tory Consulting, a.s.
IDS Scheer SDC, s.r.o.
AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o.

Fotogaléria z letných táborov 2013:

 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.

Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

kalendar