• text smska 2perc euro stravne dobrovolnik slogan zavriet

Deti v domovoch

Naše programy pre deti v detských domovoch

 

Anjelský program

Hlavným cieľom anjelského programu je rozvíjať, posilňovať a podporovať osobnostné predpoklady, schopnosti a vlastnosti dieťaťa, vzbudiť u detí záujem o umenie, kultúru a šport. Pravidelnou systematickou činnosťou s deťmi v domovoch sa upevňujú vzťahy, posilňujú väzby a vytvárajú sa nové priateľstvá. Anjelský program sa realizuje pravidelnými stretnutiami dobrovoľníkov - anjelov s deťmi minimálne jedenkrát do mesiaca v detských domovoch po celom Slovensku.

Fond Pipi Dlhá Pančucha
Deti z detských domovov majú sťažený prístup k vzdelaniu. Zvýšiť ich šance pomáha práve štipendium poskytované z Fondu Pipi Dlhej Pančuchy. Úsmev ako dar ním podporuje študentov stredných i vysokých škôl. Medzi štipendistami sú deti z detských domovov, náhradných rodín i mladí dospelí, ktorí po dovŕšení 18 rokov žijú ďalej v detských domovoch alebo v krízových centrách. Kontakt pre štipendistov alebo pre záujemcov o štipendium: Barbora Dančová - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


Najmilší koncert roka
V roku 1990 vznikla tradícia Najmilšieho koncertu roka. Jedná sa o regionálne kolá, ktoré sa konajú v každom kraji. Na týchto koncertoch vystupujú len deti z detských domovov a náhradných rodín. Najlepšie vystúpenia následne postupujú do Bratislavského finále. Čítať viac...

Zimné a letné rozvojové pobyty
Pobyty dávajú deťom šancu rozvíjať svoje schopnosti, posilňovať sebadôveru, nadviazať nové sociálne kontakty a prehĺbiť priateľstvá. Sú zdrojom zážitkov, radosti a impulzov, ktoré každé dieťa potrebuje pre svoj harmonický vývoj. Ciele jednotlivých pobytov závisia od vekového zloženia alebo špecifických potrieb detí a mládeže.

Úsmev sv. Mikuláša
Cieľom projektu je spájanie a kontaktovanie súrodencov, ktorí žijú oddelene v rôznych zariadeniach. Pripravujeme pre nich súrodenecké stretnutia a letné a zimné pobyty.

Detské práva
Cieľom je ochrana, podpora a realizácia práv detí, ako aj prevencia porušovania práv detí a pomoc v konkrétnych situáciách.

Zoznam letných táborov na rok 2015:

Názov/

cieľová skupina

Dátum/

miesto

Pobočka

Počet detí/

vedúcich

Cieľ

 

Letná škola tanca Úsmev ako dar

2.9.8.2015

Kremnica

Bratislava 23/7 Tradične sa na tábore zídu deti, ktoré sa radi vyjadrujú pohybovo, a chcú rozvíjať svoj talent a zdokonaľovať svoj tanečný prejav, oboznámia sa s rôznymi štýlmi tanca a pripravia spoločné kreatívne tanečné vystúpenie, ktorým budú reprezentovať Spoločnosť Úsmev ako dar na Bratislavskom kultúrnom lete, tanečnú prípravu počas LŠT je následne možné rozvíjať v jesenných víkendových tréningových stretnutiach a cielene podľa potreby zužitkovať pri príprave tanečných vystúpení detí na koncerte Úsmev ako dar.

 

ZÁŽITKOVO

18.-25.8.2015

Lodenica Šaľa

Bratislava

20/4 Tábor je určený pre deti zo sociálne slabých a náhradných rodín, s ktorými dlhodobo spolupracujeme a pomáhame im. Ide o deti z málo podnetného prostredia, ktoré sa kvôli zlej finančnej situácii v rodine často nedostanú na žiadny letný tábor, školský výlet či do školy v prírode. Chceme týmto deťom ponúknuť možnosť užiť si letné prázdniny. Keďže v týchto sociálne slabých rodinách sa často vyskytujú nevhodné vzory správania a tiež patologické poruchy v správaní, zameriame sa na aktivity primárnej prevencie sociálnopatologických javov ako sú kriminalita, alkoholizmus, závislosť, domáce násilie a šikana. Deti budeme viesť k zmysluplnému využívaniu voľného času.
Budovanie do života

2.-9.8.2015

Lozorno

Bratislava

21/4 Cieľom pobytu je prostredníctvom aktivít a zážitkov spriateliť deti z viacerých detských domovov Bratislavského kraja, aby si budovali priateľstvá a mali v budúcnosti vo svojom živote ľudí, na ktorých sa môžu obrátiť. Taktiež chceme deťom zmysluplne vyplniť čas prázdnin, často ich trávia vymýšľaním rôznych nevhodných, občas patologických aktivít, ktorých následok sa s nimi ťahá po celý život. Ide nám tiež o budovanie hlbších vzťahov medzi deťmi a dobrovoľníkmi, z ktorých často vznikajú priateľstvá na celý život. Tiež sa snažíme v deťoch budovať vzťah k prírode aktivitami a výletmi, aby sa naučili, že prírodu treba chrániť.
Leto plné zážitkov 18.-24.7.2015  Trenčín Bratislava 20/5 Tábor je vyvrcholením celoročnej klubovej činnosti v rámci nízko prahového klubu Fun club Fortuna, pre deti zo sociálnej ubytovne v Bratislave a ich kamarátov vo veku od 10 do 17 rokov. Prostredníctvom rôznych športových aktivít chceme deti viesť k vhodnému tráveniu voľného času, k tímovej spolupráci, sebarealizácii a uvedomeniu si svojej seba hodnoty. Formou zážitkových hier a aktivít chceme zmierniť u detí vplyv sociálnopatologických javov, ktorým sú vo svojom bežnom živote denne vystavené. Neopomenieme ani potrebu detí učiť sa hygienickým návykom, stolovaniu a normám spoločenského správania.
Hurá do života II.

6.7.-12.7.2015

Bratislava

Bratislava 20/4 Tábor bude realizovaný pre mladých ľudí vo veku 16-19 rokov, ktorí sú umiestnení v detských domovoch. Vedúcimi tábora budú ľudia, ktorí sami vyrastali v detskom domove. Cieľom tábora je poukázať, v ideálnom prípade deti pripraviť na realitu, ktorá nastáva po odchode z detského domova. Predstavíme im formy bývania, možnosti zamestnania sa, budeme ich učiť finančnú gramotnosť, zameriame sa na výchovu k rodičovstvu,  sebaspoznávanie a uvedomenie si svojej identity. Všetkým oblastiam sa chceme venovať prostredníctvom zážitkových, interaktívnych aktivít v spolupráci s odborníkmi z externej oblasti a s našimi partnerskými organizáciami.
Šťastná rodinka

8.-14.8.2015

Lodenica Šaľa

Nitra 12/5 Cieľom pobytu je podpora vzťahov medzi deťmi a ich biologickými rodičmi. Prostredníctvom tohto pobytu im chceme vytvoriť priestor na opätovné nájdenie „cesty k sebe“, umožniť im bližšie spoznať svoje očakávania a potreby, utužiť vzťahy medzi nimi. Chceme zároveň pracovať s rodičmi na rozvoji ich rodičovských zručností-  prostredníctvom skupinových a zážitkových aktivít, ako aj individuálnymi konzultáciami o potrebách konkrétneho rodiča.  Máme pripravené rolové hry ako napr. rodičia budú aktérmi v pripravených 3 konfliktných situáciách po zahraní týchto aktivít budeme analyzovať, ktoré riešenie problému bolo efektívne a aké komunikačné nedostatky sa vyskytli u rodičov počas modelovej situácie.

 

 

Pripravení do života

1.-6.8.2015

Penzión Alžbeta, Štiavnické Bane

Nitra

14/4

Cieľom pobytu je prehĺbiť a získať nové vedomosti z oblasti prevencie, dôležitosti a významu fungovania rodiny. Témy pobytu budú zamerané na: protidrogovú prevenciu, prípravu na osamostatnenie sa, bezpečný odchod z domova, osvojenie si zdravých životných návykov, pozitívnych životných hodnôt, prosociálne správanie, hospodárenie, zodpovednosť za samých seba i ostatných, ochrana zdravia a prírody, poznanie a dodržiavanie základných ľudských práv a hodnôt, legislatívnych noriem, podpora sociálnych a komunikačných zručností, schopnosť povedať nie alkoholu, drogám, kriminálnej činnosti a pod.
Úsmev v srdci

13.-18.7.2015

Penzión Alžbeta, Štiavnické Bane

Nitra

14/4 Cieľom pobytu je posilniť a prehĺbiť vzťahy medzi deťmi a dobrovoľníkmi, ale aj samotnými deťmi navzájom. Pomôcť im zlepšiť vzájomnú spoluprácu a preventívne upriamiť pozornosť na odstránenie negatívnych javov. Prostredníctvom hier a individuálneho prístupu ku každému dieťaťu odrážať skúsenosti detí, postoje, city, túžby i obavy a dosiahnuť tak ich lepšiu orientáciu v medziľudských vzťahoch. Deti majú problém s hľadaním samého seba a majú problémy s nadväzovaním priateľstiev. Chceli by sme im ukázať ich hodnotu, rozvíjať ich zdravé sebavedomie a ukázať, že existujú ľudia, ktorí sa o nich zaujímajú, záleží im na nich a chcú s nimi tráviť svoj voľný čas. Vzťahy medzi nimi často nejdú až tak do hĺbky, čo sa odzrkadľuje aj na ich správaní. Vznikajú veľké problémy s rešpektovaním autority. V ich živote chýbajú pozitívne vzory správania.
Všehochuť

17.8.-23.8.2015

Banskobystrický kraj

Ružomberok 20/4 Cieľom tábora "Všehochuť" je stráviť s deťmi cez leto jeden celý týždeň, kde si užijeme kopec srandy, upevníme s nimi vzťahy a kde sa deti naučia novým veciam, ktoré zužitkujú vo svojom živote, škole a podobne. Chceme u detí rozvíjať hlavne tímovú spoluprácu ale aj samostatnú prácu. Na tomto tábore sa budeme venovať viacerým veciam ako napríklad : športu - aktivitám kde sa deti budú mať možnosť vyblázniť, vzdelávaniu zábavnou formou - aktivity, ktoré deti niečo naučia a zároveň aj zabavia, a pod. Deti by sa mali naučiť hlavne lepšie medzi sebou komunikovať a spolupracovať.
Romano jilo 13.-18.7.215 Dobšiná

Ružomberok

20/4 Cieľom tábora Romano jilo je predovšetkým zameranie sa na prehĺbenie seba prijatia identity a osobnostného rozvoja rómskych detí z detských domovov prostredníctvom vzdelávacích aktivít, sociálno-psychologického výcviku a voľno-časových aktivít, ktoré budú realizované na letnom rozvojovom tábore či už našimi dobrovoľníkmi, alebo prizvanými hosťami - odborníkmi.
   Hurá prázdniny

15.-22.8.2015

Žilinský kraj

Ružomberok

13/3 Cieľom letného tábora je predovšetkým aby si deti budovali priateľstvá s deťmi s iných detských domovov. Ide o tábor Anjelského programu, kde sa budú deti lepšie spoznávať a utužovať vzťahy nielen medzi sebou, ale aj s dobrovoľníkmi. Tábor je zameraný na zvyšovanie seba hodnoty, zmysluplné trávenie voľného času formou spoločenských a športových aktivít a budovanie vzťahov.

 

Pevné putá

19.-22.7.2015

Košická Belá

Košice

40/6

Tábor je venovaný profesionálnym a pestúnskym rodinám, s ktorými počas roka pracuje psychologička Katarína Ontková a koordinátor odborných činností Žaneta Repická na svojpomocných skupinách. Rodičia prichádzajú na pobyt so svojimi deťmi biologickými i náhradnými deťmi. Aktivity tábora sú nie len pre deti, ale aj pre rodičov. Deťom sa venujú najmä dobrovoľníci, kým rodičom pozvaní odborníci. Pobyt bude zameraný na tvorbu pevnej vzťahovej väzby a problémy vznikajúce pri jej nedostatku či zanedbaní. Budú sa riešiť konkrétne situácie a postrehy samotných účastníkov - náhradných rodičov. Odborné bloky doplnia voľno-časové aktivity, ktoré majú podporiť puto medzi deťmi a rodičmi. Nebudú chýbať ani súťaže medzi rodinami.

 

 

Oddych pre Ukrajinu

4.-10.5.2015

Skalnaté pleso

Košice

16/4

Pobyt bude realizovaný pre utečencov z východnej Ukrajiny (matky s deťmi, mládež), ktorí unikli z vojnou zmietanej východnej oblasti do azylu na Zakarpatskú Ukrajinu. Počas pobytu sa im budú venovať dobrovoľníci z Gréckokatolíckej charity v Prešove. Pobyt má deťom i matkám napomôcť na chvíľu odľahčiť ich starosti a priniesť malé radosti, oddych a vyplniť im program dňa tak, aby aspoň na krátky čas nemysleli len na svoje utrpenie. Počas pobytu sa plánujú turistické vychádzky, výlet lanovkou na Skalnaté pleso, či kúpanie v Aquacity v Poprade. Dobrovoľníci vyplnia dni rôznymi hrami, najmä pre deti, kým budú mať mamičky čas pre seba, pre oddych a načerpanie nových síl.
Oddych pre Ukrajinu 2

August 2015

Veľká Lomnica

Košice

16/4

Pobyt bude realizovaný pre utečencov z východnej Ukrajiny (matky s deťmi, mládež), ktorí unikli z vojnou zmietanej východnej oblasti do azylu na Zakarpatskú Ukrajinu. Počas pobytu sa im budú venovať dobrovoľníci z Gréckokatolíckej charity v Prešove. Pobyt má deťom i matkám napomôcť na chvíľu odľahčiť ich starosti a priniesť malé radosti, oddych a vyplniť im program dňa tak, aby aspoň na krátky čas nemysleli len na svoje utrpenie. Počas pobytu sa plánujú turistické vychádzky, výlet lanovkou na Skalnaté pleso, či kúpanie v Aquacity v Poprade. Dobrovoľníci vyplnia dni rôznymi hrami, najmä pre deti, kým budú mať mamičky čas pre seba, pre oddych a načerpanie nových síl.
Vyleteli včielky z úľa

August 2015

Východné Slovensko

Košice

30/7 Pobyt pre deti z dediny Blatné Remety, s ktorými pracuje duchovný otec Peter Horváth a vypĺňa im voľný čas rôznymi aktivitami. Víkendové stretnutia detí a mladých všetkých vekových kategórií s cieľom nadväzovania priateľských vzťahov, utužovania kolektívu, budovania komunity a spoločnej terapie. Práca s deťmi prebieha v skupinách. Samotnú prácu realizujú z veľkej časti dobrovoľníci, na stretnutiach je prítomný psychológ. Víkendový pobyt má vytvoriť priestor pre hlbšie spoznanie sa účastníkov a prehĺbenie vzťahov účastníkov navzájom a účastníkov a organizátorov, aktivity sa budú realizovať mimo obce Blatné Remety. Počas pobytu sa budú realizovať voľno-časové aktivity, diskusie s lektormi a ďalšie vzdelávacie aktivity.
Eko tábor 27.7.-1.8.2015 Zemplínska Šírava Košice 15/5 Rozvojový pobyt pre deti z detských domovov na východnom Slovensku. Nebude zameraný len na jeden detský domov, ale bude to zmiešaná skupina, aby sa podporili nové kamarátstva. Tábor bude zameraný na ekologickú a environmentálnu výchovu, ktorá má v deťoch budovať vzťah k okoliu a prírode. Naučia sa triediť odpad, o využívaní rôznych zdrojov energie, o dopade ľudskej činnosti na prírodu a jej následky, a pod. Vedomostné bloky, kvízy, tvorivé dielne s touto témou budú doplnené o vychádzky do prírody, športové súťaže a hry.
Prímestský tábor

August 2015

Košice

Košice 15/5 Cieľom tábora je vyplniť deťom z profesionálnych a pestúnskych rodín voľný čas počas veľkých letných prázdnin, kedy mnohí s rodičov chodia do práce a potrebujú deti počas dňa nejako zaobstarať. Dobrovoľníci zrealizujú prímestský tábor, ktorý sa uskutočňuje počas dňa a poobede sa deti vracajú opäť domov. Každý deň bude zameraný na spoločné aktivity, hry, tvorivé dielne, výlety do okolia Košíc (ZOO, jazda na koni, kúpalisko,...). Realizácia tábora v plnej miere závisí od množstva prihlásených účastníkov. Z toho dôvodu ešte nie je isté, či sa bude naozaj realizovať.
Dorkáči na prázdninách

13.-26.7.2015

Zemplínska Šírava

Košice 15/5 Tábor sa bude realizovať pre deti žijúce v krízovom stredisku Centra Dorka v Košiciach. Bude sa jednať o dvojtýždňový tábor, pravdepodobne na Zemplínskej Šírave. Tábor bude zameraný na trávenie voľného času v prírode a spoznávanie okolia, plavecké súťaže, hry na podporu kamarátskych väzieb.
Náš svet

Chata Devín, Bojnice

22. 27.8. 2015

Prievidza 14/4 Rozvojový tábor pre deti z biologických rodín v kríze s Trenčianskeho kraja a deti z detského domova Prievidza, s ktorými počas roka intenzívne pracujeme. Cieľom tábora bude rozvíjať u detí najmä rôzne sociálne zručnosti hravou a im prijateľnou formou. Veľká časť programu bude o individuálnej práci s deťmi a rozvíjaní ich osobností, zručností podľa ich špecifických potrieb. Aktivity budú smerované na tému náš svet a deti sa hravou formou naučia niečo o svetadieloch a ľuďoch ktorý tam žijú.
Čaro detí

Chata Devín, Bojnice

22. 28.8. 2015

Prievidza 15/4 Rozvojový tábor pre deti z DeD Nová Baňa, s ktorými počas roka intenzívne pracujeme. Cieľom tábora bude rozvíjať u detí najmä rôzne sociálne zručnosti hravou a im prijateľnou formou. Veľká časť programu bude o individuálnej práci s deťmi a rozvíjaní ich osobností , zručností podľa ich špecifických potrieb. Aktivity budú smerované na tému náš svet a deti sa hravou formou naučia niečo o svetadieloch a ľuďoch ktorý tam žijú. Všetky aktivita ale budú poprepletané témou rodiny.
Čaro detí 2 25.- 31.7.2015 Liptoský Mikuláš Bobrovník Prievidza 15/5 Rozvojový tábor pre z detského domova Kremnica vo veku od 6 - 18 rokov,
s ktorými počas roka intenzívne pracujeme. Aktivity budú hravou formou (kúzelný čarodejnícky svet ježibáb , strašidiel, Harry Potter). Deti sa budú primeranou formou učiť rôzne nové veci, zručnosti osobnostné ale najmä komunikačné. Dôležité bude aj tímovo spolupracovať nakoľko budú deti rozdelené do 3 čarodejníckych škôl.
Svet kúziel a mágie 7.-14.8.2015 Nitrianske Rudno Prievidza 15/4 Rozvojový tábor pre z detského domova Handlová  vo veku od 6 do 18 rokov, s ktorými počas roka intenzívne pracujeme. Deti budú hravou formou počas tábora, pomocou rôznych aktivít v kúzelnom čarodejníckom svete ježibáb , strašidiel, Harry Potterov. To sa bude niesť všetkými aktivitami tábora, deti sa budú takto primeranou formou učiť rôzne nové veci, zručnosti osobnostné ale najmä komunikačné. Dôležité bude aj tímovo spolupracovať nakoľko budú deti rozdelené do 3 čarodejníckych škôl.
Náš svet 2 27.-31.8.2015 Chata Flóra Bojnice Prievidza 15/4 Rozvojový tábor pre deti z DeD Handlová, s ktorými počas roka intenzívne pracujeme. Cieľom tábora bude rozvíjať u detí najmä rôzne sociálne zručnosti hravou a im prijateľnou formou. Veľká časť programu bude o individuálnej práci s deťmi a rozvíjaní ich osobností , zručností podľa ich špecifických potrieb. Aktivity budú smerované na tému náš svet a deti sa hravou formou naučia niečo o svetadieloch a ľuďoch ktorý tam žijú. Všetky aktivita ale budú poprepletané témou rodiny.
Vodácky tábor 12.-17.7.2015 19.7-24.7.2015 Vlkanová

Banská Bystrica

10/4 Cieľom Vodáckeho tábora bude spríjemniť deťom leto pri vode. Tábor hlavne
o upevňovaní si priateľstiev detí ktoré sa počas roka stretávajú so svojimi anjelmi. Jedným z cieľov je naučiť deti, ako sa dá prežiť v prírode, čo všetko nám príroda ponúka, a že spolupráca je kľúčom k riešeniu problémov. V živote je dôležité dodržiavania pravidiel a povinností a to chceme deťom vysvetliť na príklade splavovania, kde pri porušení niektorých zásadných vecí môže zlyhať celý tím. Budeme sa zameriavať aj potrebu na spolupráce a efektívne riešenie vzniknutých problémov.  Zároveň budeme prehlbovať naše priateľstvo, ktoré staviame hlavne na dôvere.
Ako vykročiť do života 17.8.-22.8.2015 Hronec Banská Bystrica 10/2 Tábor „Ako vykročiť do života“ je zameraný na prácu s mladými dospelými z detských domovov a ich prípravu na osamostatnenie. Tábor je pre týchto dospievajúcich príležitosťou vyskúšať si v praxi použitie vedomostí, ktoré nadobudli počas celoročnej systematickej práce. Vystavuje ich neznámemu prostrediu a núti ich aktívne riešiť situácie, do ktorých sa dostávajú. Počas tábora sa budeme venovať rôznym hrám a aktivitám zameraným na sebapoznanie a osobnostný rozvoj, najmä však získavaniu praktických skúseností pri hospodárení so zverenými financiami, cestovaní hromadnou dopravou alebo aj návšteve inštitúcií.
Súrodenecký tábor 3.8.-8.8.2015 Tále

Banská Bystrica

15/2 Cieľom tohto tábora je stretnutie a upevnenie rodinných pút medzi súrodencami, ktorí nežijú v spoločnom detskom domove alebo už žijú svoj vlastný život mimo brán detského domova. Je to typický rodinný tábor, kde cieľom je byť spolu a užiť si spoločne strávené chvíle. Už po 11 krát sa na tomto tábore môžu dve súrodenecké skupiny sa stretnúť, porozprávať sa vymeniť si zážitky a hlavne stráviť nejaký čas v kruhu svojich najbližších. Zároveň je to možnosť poskytnúť si rady, vzájomne sa povzbudiť, vymeniť si skúsenosti, poučiť sa z chýb starších súrodencov. Počas tábora prebieha aj súboj súrodencov. Spočíva v rôznych vedomostných, športových, a iných hrách, kde najdôležitejším prvkom je súdržnosť a tímová práca.
Tábor pre deti z komunitného centra 3.8.-8.8.2015 Banská Bystrica Šachtičky

Banská Bystrica

20/4 Rozvojový tábor pre z komunitného centra Úsmev ako dar  v Banskej Bystrici,
s ktorými sme začali intenzívne pracovať. Aktivity tábora budú hravou formou prostredníctvom zážitkových aktivít, ktoré budú prispôsobené cieľovej skupine detí. Účastníci sa budú primeranou formou učiť rôzne nové veci, zručnosti osobnostné ale najmä komunikačné. Dôležité bude aj spolupráca nielen medzi deťmi, ale aj dobrovoľníkmi, ktorých ich budú počas celého pobytového podujatia sprevádzať.
Doba kamenná 24.8.-29.8.2015 Hronec

Banská Bystrica

15/2 Rozvojový tábor pre z Banskobystrického kraja vo veku od 6 - 18 rokov,
s ktorými počas roka intenzívne pracujeme. Aktivity budú hravou formou prostredníctvom zážitkových aktivít, ktoré budú tematický ladene. Deti sa budú primeranou formou učiť rôzne nové veci, zručnosti osobnostné ale najmä komunikačné. Dôležité bude aj tímovo spolupracovať nielen medzi deťmi, ale aj dobrovoľníkmi, ktorých ich budú počas celého podujatia sprevádzať.
Letné radovánky v MAKU

20.-24.8.2015

Nízprahové centrum MAK

Trnava

22/5 Cieľom plánovaného tábora je spestrenie letných prázdnin deťom z nízko podnetného prostredia. Prostredníctvom efektívne stráveného voľného času, sa budú deti učiť vzájomnej tolerancii, efektívnejšej komunikácii. Pri realizácii kreatívnych činností, ale aj športových aktivít sa okrem iného budeme sústreďovať na to, ako deti učiť kolektívnemu správaniu a súdržnosti. S deťmi budeme nacvičovať kultúrny program, vytvárať kreatívne aktivity, pôjdeme sa kúpať a výlet.

 

Leto nás baví

18.-24.7.2015  Trenčín

Trnava

20/4

Tábor bude realizovaný pre deti z detských domovou Trnavského kraja. Ide o tábor, kde sa budú lepšie spoznávať a utužovať vzťahy nielen deti medzi sebou, ale aj deti s dobrovoľníkmi. Tábor je zameraný na zvyšovanie seba hodnoty, zmysluplné trávenie voľného času formou spoločenských a športových aktivít a budovanie vzťahov. Deti budú robiť aktivity ako reklama na seba , aké sú tvoje sny, strom pocitov, strom pochvál. S deťmi pôjdeme aj na kúpalisko a výlet do okolia. Vedenie detí k vzťahu k hygiene a k normám spoločenského správania. Tábor je určený pre deti od 8-17 rokov.
 

V Čilistove súťažili deti z detských domovov na športových hrách

Sportove hry 2017 001V Čilistove (mestská časť Šamorína) sa v stredu 14. 6. 2017 skončili už v poradí 27. Celoslovenské športové hry detí z detských domovov - Športové majstrovstvá s Nestlé 2017. Putovný pohár ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR tento rok na základe umiestnení športovcov, ale aj na základe najvyššieho počtu súťažiacich získal detský domov Kolárovo s celkovým počtom bodov 511. Generálnym sponzorom tohto medzinárodného podujatia je už po deviaty raz spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o., ktorá je aj spoluorganizátorom podujatia spolu so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (ÚAD), Fórom riaditeľov a zamestnancov detských domovov a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera.

Čítať viac...

Najväčšie vzdelávacie stretnutie dobrovoľníkov – anjelov

AA 2017 2„Človek obklopený priateľmi je šťastnejší, rovnako ako dieťa obklopené ľuďmi, ktorým na ňom záleží.“ Toto motto vymysleli naši anjeli ako symbolické motto Anjelskej akadémie. V marci sme zrealizovali zimný semester ďalšieho ročníka Anjelskej akadémie, ktorá je v roku najväčším vzdelávacím stretnutím našich dobrovoľníkov – anjelov.

Čítať viac...

Hurá zimné prázdniny !!

lyzovacky2017 6Dva týždne, dve podujatia, dve skupiny detí ... a jeden zámer. Vďaka dlhodobej podpore našich partnerov sme si počas jarných prázdnin opäť užili dve lyžovačky, ktoré sme pripravili pre deti z detských domovov, náhradných rodín a sociálne slabých rodín. Okrem množstva zážitkov z denného a večerného lyžovania sme pre deti pripravili špeciálne cielené hry a večerné hry čerpajúce z aktivít našich odskúšaných psychosociálnych výcvikov. Sú veľkou motiváciou a zdrojom zážitkov, prostredníctvom týchto aktivít sa umocňujú ich vzájomné väzby i pocit vlastnej hodnoty.

Čítať viac...

Vedieme deti k umeniu

Vediemekumeniu zmens3Pod touto myšlienkou prebiehali v dňoch 14. a 15. februára v hoteli Šachtička a workshopy zamerané na skvalitnenie práce s deťmi v detských domovoch v oblasti umenia. Workshopov zameraných na hudbu, rytmus, divadlo a tanec sa zúčastnili vychovávatelia a odborný pracovníci z detských domovov, ktorým sme okrem umenia predstavili aj dôležitosť vlastnej identity u detí.

Čítať viac...

Letná škola tanca

Tabor 2Tak ako každý rok, aj počas tohtoročných prázdnin sa stretli deti, ktoré sa radi vyjadrujú tancom, na Letnej Škole Tanca Úsmev

 ako dar. Nádhernú atmosféru prijatia a skvelé podmienky k tréningom 30 deťom zo všetkých kútov Slovenska vytvoril tím pani Hegedusovej z Hotela Šachtička pri Banskej Bystrici.

Čítať viac...

Leto ako sa patrí!

nitra bane 2015 011S ,,Úsmevom v srdci“ sme 13. - 18. júla 2015 prežili pár krásnych zážitkov v letnom tábore v Štiavnických Baniach. Zúčastnili sa ho deti z detských domovov a deti z náhradných rodín, medzi ktorými vznikli krásne nové priateľstvá.

Čítať viac...

Cesta do rozprávky

bojnice rkt 003Keď sme sa pýtali detí z detských domovov a ohrozených rodín, kam by chceli ísť na výlet, vždy nám hovorili o Bojniciach. Je to miesto, kde máte priestor na to vrátiť sa späť do čias minulých a predstaviť si aké by to bolo, keby sme boli princezné a princovia.

Čítať viac...

Sebarealizovanie sa bez drog

stop fajceniuVďaka podpore Mesta Ružomberok sa 26-28.6.2015 konalo v Komjatnej pri Ružomberku víkendové podujatie s názvom „Sebarealizovanie sa bez drog“. Zúčastnila sa ho mládež z detského domova, ktorá už v minulosti mala kontakt s drogou, prípadne hrozí, že v blízkej budúcnosti ju mať bude.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.

Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

kalendar