• text smska 2perc euro stravne dobrovolnik slogan zavriet

Stretnutie rodinného kruhu

rodina v rukach

STRETNUTIE RODINNÉHO KRUHU

Inovatívnym prvkom v našej práci s biologickými rodinami v rámci sanácie je Stretnutie rodinného kruhu (ďalej SRK). V tomto modely práce s rodinou je hlavným aktérom samotná rodina. Klasického sociálneho pracovníka nahrádza koordinátor RSK, ktorý sprevádza rodinu počas celej konferencie. Stretnutie rodinného kruhu (ďalej srk) je stretnutie širokej rodiny, na ktorom si rodina sama tvorí plán a prijíma rozhodnutia pre vyriešenie problémov rodiny.

Kedy môžeme využiť SRK?
Keď predchádzajúce intervencie a stretnutia sociálneho pracovníka s rodičmi nevyriešilo problém a keď je potrebné urobiť rozhodnutia a plány týkajúce sa dieťaťa, vtedy vzniká priestor pre iniciovanie SRK.

SRK môže byť dobrý nápad v prípadoch ako napr.:

- keď má byť urobené dôležité rozhodnutie ohľadom ďalšej budúcnosti dieťaťa,
- keď treba určiť, kde má dieťa žiť,
- keď je potrebné zabezpečiť bezpečie dieťaťa,
- keď je potrebné rozhodnúť akú pomoc rodina potrebuje, aby vyriešila svoj problém, ktorý vyhovuje každému členovi.

Pre viac onformácií: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Leták o SRK

 

Čo je Stretnutie rodinného kruhu?

•     Stretnutie rodinného kruhu (SRK) je stretnutím širokej rodiny, všetkých blízkych a podporných osôb v záujme ohrozeného dieťaťa.  
•     Je efektívnou súčasťou sociálnej práce s rodinou, modelom práce, ktorý posilňuje rodinné väzby a využíva potenciál širokého príbuzenstva, či iných ľudí spätých so životom dieťaťa.
•    Stretnutie pripravuje a zvoláva nezávislý koordinátor, ktorý pomáha rodinnému kruhu dosiahnuť zhodu v spoločnom pláne riešenia, no do procesu rozhodovania nezasahuje.
•    Rodina a jej podporná sieť si spoločne stanoví plán riešenia problémovej situácie v prospech dieťaťa a prevezme na seba  takú  časť úloh, akú dokáže zvládnuť.
•    Model SRK rešpektuje a využíva aj  kompetenciu sociálneho pracovníka. Ten  potvrdzuje spoločný plán riešenia a zabezpečuje úlohy, ktoré mu z plánu vyplývajú.

Filozofia Stretnutia rodinného kruhu vychádza z presvedčenia, že rodina a jej podporná sieť pozná svoju situáciu najlepšie, vníma a vidí konkrétne riziká, ale aj možnosti ich riešenia. Dokáže vytvoriť bezpečný plán pre dieťa v jej strede  a rozdeliť si úlohy podľa vlastných možností. Zvonku potrebuje často len podnet, povzbudenie, pomoc pri znovu nadviazaní pretrhnutých rodinných vzťahov a vytvorení nových podporných väzieb.

„Rodina potrebuje zvonku často len podnet, povzbudenie, pomoc pri znovu nadviazaní pretrhnutých rodinných vzťahov a vytvorení nových podporných väzieb.“

Ako Stretnutie rodinného kruhu prebieha?

• Príprava procesu SRK– nezávislý koordinátor vyhľadá všetky blízke vzťahové osoby dieťaťa, osloví kompetentných profesionálov a odborníkov, absolvuje individuálne prípravné stretnutia
 
• Stretnutie rodinného kruhu

Poskytnutie informácií – stretnutie rodiny a jej blízkych osôb s pozvanými profesionálmi pracujúcimi s dieťaťom, ktorí zúčastneným objasnia podstatu a súvislosti jeho ohrozenia. Prípadový sociálny pracovník zadefinuje minimálne požiadavky, ktoré musí plán rodinného kruhu obsahovať, aby sa pre dieťa zaistilo adekvátne a bezpečné riešenie.

Rodinná rada – dôverný čas pre rodinu a blízke osoby, kedy spoločne, na základe porozumenia situácie dieťaťa, vytvárajú  konkrétny a komplexný plán riešenia problému a rozdeľujú si úlohy
Odsúhlasenie plánu – prípadový sociálny pracovník a koordinátor sa vracajú do rodinného kruhu, ktorý im predstaví svoj plán riešenia a v prípade, že zohľadňuje požiadavky bezpečia dieťaťa a zahŕňa podmienky sociálnoprávnej ochrany, sociálny pracovník plán odsúhlasí ako záväzný a pre dieťa určujúci

• Uskutočnenie plánu – rodina a blízke osoby realizujú jednotlivé úlohy, ktoré na seba prevzali, časť úloh môže byť plánom delegovaná na profesionálov.

• Hodnotiaci proces – rodinný kruh sa po istom čase opäť stretáva, aby vyhodnotil zrealizované kroky a posilnil svoju motiváciu pokračovať v stanovenom pláne, v prípade potreby ho spoločne korigoval

Kedy je vhodné využiť Stretnutie rodinného kruhu?

• Keď je ohrozené bezpečie a zdravý vývin dieťaťa
•  Keď hrozí vyňatie dieťaťa z jeho prirodzeného rodinného prostredia a následné umiestnenie do detského domova alebo iného zariadenia . alebo keď boli dieťaťu uložené výchovné opatrenia
• Keď je dieťa umiestnené v detskom domove a úprava rodinných pomerov by umožnila jeho návrat
• Keď sa vytvára individuálny plán práce s dieťaťom a sociálny plán práce s dieťaťom a jeho rodinou
• Keď dieťa v náhradnej starostlivosti nemá podporovaný a udržiavaný kontakt so svojou rodinou a inými blízkymi osobami
• Keď rodina alebo zariadenie, v ktorom je dieťa umiestnené, potrebuje urobiť dôležité rozhodnutie ohľadom ďalšej budúcnosti dieťaťa
• Keď je potrebné posilniť súdržnosť rodiny v záujme dieťaťa
• V akejkoľvek záťažovej situácii, ktorou rodina prechádza, a ktorá negatívne ovplyvňuje stav dieťaťa


Základné črty Stretnutia rodinného kruhu:

•    V tradičnom prístupe, v ktorom kľúčovú úlohu zohráva sociálny pracovník, presúva model Stretnutia rodinného kruhu zodpovednosť za hľadanie východísk na rodinný kruh.
•    Takýto prístup odhalí silné stránky rodiny a zaručí, že pomoc pre dieťa bude vychádzať z bezprostrednej znalosti problému. Bude odrazom jeho skutočných potrieb.
•    Nenahrádza rolu sociálneho pracovníka, ale odbremeňuje ho tým, že aktivizuje potenciál rodinnej a podpornej siete okolo dieťaťa.
•    Dieťaťu prospieva, keď sú  vzťahy medzi dôležitými dospelými z jeho sveta založené na rešpekte a vzájomnej spolupráci. Stretnutie rodinného kruhu tomu prirodzenou cestou napomáha.

„Ak máte vo svojej blízkosti alebo vo svojej starostlivosti dieťa, ktorému chcete pomôcť a forma Stretnutia rodinného kruhu Vás oslovila, neváhajte nás kontaktovať. Radi s vami v diskrétnosti preberieme vhodné kroky.“

 


Podpora Nadácie J&T

Vďaka podpore Nadácie J&T realizujeme projekt 28 Stretnutí rodinného kruhu a pomôžeme tak 28 rodinám s deťmi po celom Slovensku. Prostredníctvom modelu práce „Stretnutie rodinného kruhu“ (ďalej len SRK) koordinátor zmobilizuje širokú rodinu klienta a jeho sociálnu sieť s cieľom zlepšiť jeho aktuálnu situáciu.

Realizácii budú predchádzať dve dvojdňové školenia koordinátorov SRK a v priebehu celého projektu bude koordinátorom nápomocný metodik SRK. Koordinátori budú mať počas realizácie projektu možnosť zúčastniť sa aj jednodňových metodických stretnutí, na ktorých budú zdieľať radosti a úskalia práce koordinátora, inšpirujú sa príkladmi dobrej praxe, spoločne sa budú zamýšľať nad riešením konkrétnych problémov a situácií, v ktorých sa práve ocitajú.

Projekt je realizovaný od 1.5.2014 do 30.4.2015

Cieľ projektu: Zmobilizovať rodinu a sociálnu sieť okolo nej tak, aby sama dokázala vyriešiť svoju problémovú situáciu

Cieľová skupina:

  • Rodina s dieťaťom, ktorému hrozí umiestnenie do detského domova alebo iného zariadenia
  • Rodina s dieťaťom v detskom domove, ktorému by úprava rodinných pomerov umožnila návrat do svojej rodiny
  • Rodina s dieťaťom, ktorému sa vytvára individuálny plán práce s dieťaťom a sociálny plán práce s dieťaťom a jeho rodinou
  • Rodina s dieťaťom v náhradnej starostlivosti, ktoré nemá podporovaný a udržiavaný kontakt so svojou rodinou a inými blízkymi osobami
  • Rodina, v ktorej je potrebné posilniť jej súdržnosť v záujme dieťaťa
  • Rodina v akejkoľvek záťažovej situácii, ktorou rodina prechádza a ktorá negatívne ovplyvňuje stav dieťaťa

 

Otvorená forma podpory a pomoci - Tútorstvo
Projekt budovania siete podpory a pomoci rodine a dieťaťu vďaka Nadácii J&T

Program tútorstva je určený na pomoc práve takýmto rodinám, kde hrozí  vyňatie dieťaťa z rodiny. Tútori sú fyzické osoby alebo rodiny, ktoré budú na základe vzťahov založených na dôvere ponúkať pomoc, podporu, porozumenie a rešpekt. Pomáhajú rodinám  a deťom prekonať problémy a sklamania  a spolu s nimi tiež slávia úspechy. Je to pomoc pre lepšiu perspektívu a otvorenú budúcnosť rodiny a jej detí a pomoc pri zabezpečení jej dlhodobosti a stability.


Nadacia JaT web nove

Čítaj viac ...


 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.

Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

kalendar