Projekty IA

Spoločnosť Úsmev ako dar už 35 rokov programovo a odborne realizuje svoju víziu „Aby každé dieťa malo rodinu“. Uvedomujeme si, že dieťa pre svoj harmonický a plnohodnotný rozvoj a všestranné naplnenie svojich potrieb potrebuje prostredie úplnej rodiny. Tešíme sa, že naše dlhodobé úsilie vyústilo do reálnych systémových zmien, ktoré prinášajú zlepšenie kvality života detí. 

Projekty realizujeme v období od septembra 2017 až do júna 2021. Sú to dopytovo orientované projekty, ktoré nám umožňujú pokračovať v systémovej a odbornej práci s ohrozenými a náhradnými rodinami na celom Slovensku. Ponúkajú rodinám lepšiu perspektívu, otvorenú budúcnosť a pomoc pri zabezpečení dlhodobosti a stability. Dávajú im šancu stabilizovať ich rodinné prostredie a tým dať ich deťom šancu na lepší život.

Pre náhradné rodiny realizujeme v tomto období projekty:

Názov projektu: PARTNER 1 - Príprava a sprevádzanie náhradných rodín na Slovensku
ITMS2014+: 312041G216 
Región: SR

Názov projektu: PARTNER 2 - Príprava a sprevádzanie náhradných rodín v Bratislavskom kraji
ITMS2014+: 312041G220 
Región: BSK

Názov projektu: PARTNER 3 - Príprava a sprevádzanie náhradných rodín v Trnavskom a Nitrianskom kraji
ITMS2014+: 312041J010
Región: NSK, TSK

Cieľom projektu je podpora výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí.

Cieľovou skupinou sú:
• deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
• subjekty vykonávajúce tieto opatrenia
• zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia, vo verejnom aj v neverejnom sektore

Pre ohrozené rodiny realizujeme v tomto období projekty:

Názov projektu: PODPORA 1 - Podpora a sprevádzanie ohrozených rodín na Slovensku
ITMS2014+: 312041G707
Región: SR
a
Názov projektu: PODPORA 2 - Podpora a sprevádzanie ohrozených rodín v Bratislavskom kraji
ITMS2014+: 312041G716 
Región: BSK

Cieľom projektu je podpora výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí.

Cieľovou skupinou sú:
• deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
• subjekty vykonávajúce tieto opatrenia
• zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

loga projekt 

 

 

 

 

 

www.usmev.sk   www.esf.gov.sk   www.ia.gov.sk   

------------------------------------------------------------------------------

Intranetová stránka k projektom: www.iaprojekty.usmev.sk

------------------------------------------------------------------------------

Štartujeme nové projekty na podporu a sprevádzanie náhradných a ohrozených rodín

family3Spoločnosť Úsmev ako dar už 35 rokov programovo a odborne realizuje svoju víziu „Aby každé dieťa malo rodinu“. Uvedomujeme si, že dieťa pre svoj harmonický a plnohodnotný rozvoj a všestranné naplnenie svojich potrieb potrebuje prostredie úplnej rodiny. Tešíme sa, že naše dlhodobé úsilie vyústilo do reálnych systémových zmien, ktoré prinášajú zlepšenie kvality života detí. 

Čítať viac...

V priestoroch rozšíreného pracoviska v Košiciach chce Spoločnosť Úsmev ako dar pomáhať väčšiemu počtu rodín v ohrození a venovať sa záujemcom o náhradné rodičovstvo

Usmev otvorenie pracovisko Kovacska4Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar za výraznej podpory Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na celom Slovensku rozšíri svoje rady o 32 odborných pracovníkov, ktorí sa nasledujúce 4 roky budú venovať dvom základným cieľovým skupinám tejto organizácie. Prvé rozšírené pracovisko otvorila Spoločnosť Úsmev ako dar práve včera, pondelok 4.9.2017, za účasti primátora mesta Košice Richarda Rašiho a ďalších významných hostí.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.

Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.