Vzdelávanie

VZDELÁVANIE

Ponuka akreditovaných a neakreditovaných vzdelávacích programov:
 

PONUKA AKREDITOVANÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH PRACOVNÍKOV podľa zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch

1/ PRIDE – efektívna výchova a starostlivosť o dieťa v náhradnej alebo inštitucionálnej starostlivosti (Edukatívno – zážitkový program)
2/ Individuálna práca s dieťaťom v detskom domove (Edukatívno – zážitkový program)
3/ PARTNER (Podpora – Akceptácia – Rozvoj – Tímovosť – Náklonnosť – Empatia - Rodina) – Edukatívno - zážitkový program na rozvoj zručností efektívnej výchovy a vzdelávania
4/ Individuálna práca ako jedna z najúčinnejších foriem práce s dieťaťom a rodinou (Edukatívno- zážitkový odborný program)

 

PROGRAM PRIDE – zážitkovo-vzdelávací program zameraný na prežívanie dieťaťa v náhradnej starostlivosti

1/ PRIDE – prípravný výcvik na náhradnú rodinnú starostlivosť
2/ PRIDE – prípravný výcvik na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti
3/ PRIDE - Odborné vzdelávanie pre vychovávateľov, sociálnych pracovníkov a iných odborníkov v oblasti náhradnej starostlivosti
4/ Individuálna práca s dieťaťom v detskom domove

 

NADSTAVBA Programu PRIDE

MODUL 1 - Základné východiská pre napĺňanie vývinových potrieb ohrozených detí
MODUL 2 - Využívanie výchovy na ochranu, starostlivosť a napĺňanie vývinových potrieb
MODUL 3 - Vývinové otázky týkajúce sa sexuality
MODUL 4 - Ako reagovať na znaky a symptómy sexuálneho zneužívania
MODUL 5 - Podporovanie vzťahov medzi deťmi a ich rodinami
MODUL 6 - Pracovať ako člen profesionálneho tímu
MODUL 7 - Podporovanie osobnej a kultúrnej identity detí
MODUL 8 - Podporovanie stálosti
MODUL 9 - Zvládanie špecifických situácií súvisiacich s náhradným rodičovstvom
MODUL 10 - Dopady závislostí od návykových látok na deti a rodiny
MODUL 11 - Pochopenie a podpora vývinu dojčiat a mladších detí
MODUL 12 - Pochopenie a podpora vývinu dospievajúcich

 
TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA S RODINOU
 

OSTATNÉ KURZY, SEMINÁRE A ŠKOLENIA

Témy:

1/ Vzťahová väzba - základ
2/ Vzťahová väzba – pokročilí
3/ Teoretické východiská a praktické zručnosti v sociálnej práci s rodinou
4/ Vyhodnocovanie situácie v rodine (hodnotenie silných stránok a potrieb rodiny)
5/ Konferenčný model práce s rodinou, facilitačné zručnosti (Prípadová konferencia, Stretnutie rodinného kruhu a Restorative Practices)
6/ Tímová spolupráca v sociálnoprávnej ochrane
7/ Case manažment v soc.práci s rodinou
8/ Práca s ekomapou a genogramom
9/ Tvorba plánov sociálnej práce s rodinou
10/ Efektívna komunikácia s rodinou
11/ Terénná sociálna práca


 

Organizujeme konferencie a vzdelávacie semináre
Aby sme vedeli lepšie, účinnejšie, odbornejšie a kvalitnejšie pomáhať našim klientom, organizujeme počas roka viacero odborných konferencií a seminárov. Tieto podujatia sú určené pre našich pracovníkov, odborných spolupracovníkov, sociálnych pracovníkov, zástupcov štátnej správy a samosprávy, sudcov, dobrovoľníkov a všetkých ľudí, ktorí majú záujme pomáhať nám napĺňať našu myšlienku … aby každé dieťa malo rodinu. Konferencie a semináre nám slúžia aj pre sieťovanie rôznych subjektov na pomoc deťom a rodinám. Ich výstupy sú častokrát aj nápomocné pre legislatívne zmeny  alebo tvorbu zákonov v oblasti rodinnej politiky a náhradnej starostlivosti.

MOSTY V SOCIÁLNO-PRÁVNEJ OCHRANE
Každý rok organizujeme pod záštitou predsedu NR SR odbornú konferenciu v Častej-Papierničke. Tejto konferencie sa zúčastňujú väčšinou riaditelia všetkých detských domovov na Slovensku, zástupcovia štátnej správy, samosprávy, minister práce, soc. vecí a rodiny SR, zástupcovia Ústredia práce, soc. vecí a rodiny, sociálny pracovníci a naši spolupracovníci. Cieľom konferencie je vytvárať priestor na odbornú diskusiu, výmenu skúseností v práci s dieťaťom v náhradnej starostlivosti a s jeho rodinou ako aj v sociálnoprávnej ochrane detí a v starostlivosti o ohrozené deti a ich rodiny. Súčasťou konferencie sú odborné worshopy a ich výsledky budú využité v prevencii vynímania detí z rodín, pri podpore návratu detí do rodinného prostredia a v skvalitňovaní systému náhradnej starostlivosti v ústavnej aj rodinnej forme. Súčasťou konferencie je slávnostný galavečer s ocenením vychovávateľov a zamestnancov detských domovov za ich dlhoročnú prácu s deťmi.

MOSTY K RODINE – regionálne konferencie
„Mosty k rodine” sú jednodňové konferencie, ktoré organizujeme v každom kraji  Slovenska. Základným cieľom regionálnych konferencií je SIEŤOVANIE. Náplňou konferencií je odborná diskusia a výmena praktických skúseností v sociálnej práci s rodinou, medzi odborníkmi v práci s rodinou, akademickými autoritami, praktikmi zo štátnej správy, akreditovaných subjektov a samosprávy. Vďaka konferenciám sa spoznávajú odborníci a organizácie, ktoré pracujú s rodinami, hľadajú spoločné cesty pomoci rodine, poukazujú na problémy, s ktorými sa stretávajú v praxi vo svojom regióne.

SEMINÁR SUDCOV
Jedná sa o stretnutie sudcov, ktoré organizujeme v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR. Hlavným cieľom seminára je zlepšovanie a skvalitňovanie práce sudcov v rodinno právnej agende. Po šiestich rokoch sa nám v roku 2011 podarilo presadiť novelu vyhlášky Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy, ktorá začala na Slovensku platiť od septembra2011 a tá umožňuje začať činnosť rodinných súdov. Budú pod ňu spadať všetky spory v zmysle zákona o rodine. Považujeme za  úspech, že  sa táto vec stáva postupne realitou a sudcovia tak budú  mať možnosť profesionálne a  formou odbornej špecializácie  venovať sa spomínanej agende, s  ktorou súvisia  aj otázky rozvodu  manželov,   určenia otcovstva, ako aj adopcie detí, pestúnskej starostlivosti, nariadení vo veci ústavnej starostlivosti. Úsmev ako dar následne napomáhal aj pri vytvorení Asociácie rodinných sudcov, ktorá bude týchto sudcov združovať a ktorej hlavným cieľom bude v spolupráci s Justičnou akadémiou príprava vzdelávania pre nových rodinných sudcov.

Konferencia Mosty k rodine 2018 v Košiciach priniesla inovatívny prístup k starostlivosti o deti a rodiny v ohrození

Konferencia Mosty k rodine 2018 v KošiciachAko podporujeme rodinu v núdzi? Čím začíname? ...a čo tak začať bývaním? Odpovede na tieto otázky počas konferencie boli pre nás všetkých silným impulzom pre ďalšie zlepšenie práce a pomoci deťom a rodinám v ťažkých životných situáciách. Čím jasnejšie vieme potreby rodín a detí v núdzi pomenovať, tým efektívnejšie kroky v pomoci a starostlivosti vieme podniknúť, aby mohli tieto rodiny žiť svoj život samostatne, bez nutnosti byť odkázaný na systém sociálnych služieb. Bez domova, bez istej strechy nad hlavou, nie je možné dlhodobo zvyšovať kvalitu života jednotlivcov a rodín, preto je téma dostupného bývania pre rodiny v ohrození dnes vysoko aktuálna a vyžaduje si aktívnu spoluprácu neziskového sektora, samosprávy a biznis sektora.

Čítať viac...

Je rozdielnosť pováh skutočným dôvodom na rozvod?

Konferenciu pripravila organizácia Úsmev ako dar spolu s Konferenciou biskupou Slovenska a Asociáciou rodinných sudcovBratislava, 19. september 2018 – Ako riešiť spory v rodine a naučiť sa odpúšťať? Inšpirácie priniesla odborná konferencia a podujatie venované práve riešeniu rodinných sporov s názvom Večer odpustenia a zmierenia v rodine, ktoré organizuje Úsmev ako dar spoločne s Konferenciou biskupove Slovenska a Asociáciou rodinných sudcov. Ako najčastejšia príčina rozvodov na Slovensku je uvádzaná rozdielnosť pováh, názorov a záujmov. Odborníci, ktorí sa zišli na konferencii „Odpustenie a zmierenie ako prevencia rozpadu rodiny“ však tento údaj spochybňujú a vidia za ním aj skutočnosť, že ide o prvú z možností ponúkaných v žiadosti o rozvod, čím sa štatistiky stávajú neobjektívne.

Čítať viac...

Pozvánka na Konferenciu Mosty k rodine 2018

Pozvánka na konferenciu Mosty k rodine 2018Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Vás už tradične pozýva na konferenciu Mosty k rodine 2018 na tému Čo deti a rodiny v ohrození naozaj potrebujú... Konferencia sa uskutoční 25. septembra 2018 v Košiciach a 3. októbra 2018 v Banskej Bystrici. Dlhodobo Vám ponúkame možnosť načerpať nové poznatky a inšpiráciu do svojej práce. Je to priestor na zdieľanie skúseností medzi organizáciami aj jednotlivcami. Zároveň chceme podnietiť vznik nových „partnerstiev“.

Čítať viac...

POZVÁNKA: Večer odpustenia a zmierenia v rodine

20180918 vecer odpustenia a zmierenia pozvanieSpoločnosť Úsmev ako dar Vás pozýva na slávnostný Večer odpustenia a zmierenia v rodine, ktorý sa uskutoční dňa 18.9. 2018 o 19.00 hod. v UPeCe Bratislava. V programe vystúpia hudobní hostia: Lamačské chvály, rómska chválová skupina F6, Paľo Drapák, Július Slovák (GDZN) a domováci s hymnou Úsmev je dar. Moderátorkou večera bude Adela Vinczeová.

Vstupné na podujatie je dobrovoľné. V prípade záujmu o účasť Vás prosíme o zaslanie emailu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tešíme sa na Vás!

Pozvánka na konferenciu Odpustenie a zmierenie ako prevencia rozpadu rodiny: aplikačná prax

Pozvánka na konferenciuMilí priatelia, pozývame Vás na konferenciu Odpustenie a zmierenie ako prevencia rozpadu rodiny: aplikačná prax, ktorú organizuje Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci s SPDDD Úsmev ako dar a Asociáciou rodinných sudcov ako pokračovanie úspešnej minuloročnej konferencie Najlepšie záujmy dieťaťa. Konferencia sa bude konať v utorok 18.septembra 2018 v Aule Benedikta XVI., Kapitulská 26, Bratislava. 

Čítať viac...

Pozvánka na konferenciu OTCOVSTVO v Prievidzi

20180616 otcovstvo konferenciaSpoločnosť Úsmev ako dar, Daddy´s café a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov Vás pozývajú na konferenciu OTCOVSTVO 16. júna 2018 v Prievidzi.

Program konferencie / 16. jún 2018:
9:00 - 9:30 Registrácia
9:30 - 10:00 Chvály
10:00 - 11:00 Význam otca v živote dieťaťa a dopad jeho absencie. / Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
11:00 - 11:15 Prestávka
11:15 - 12:15 Otcovské rany: ako a prečo bolia? / ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS

Čítať viac...

Najviac si ubližuje ten, kto neodpustí

OdpustenieLiptovský Mikuláš 23. marec 2018 – Počet mladých dospelých, ktorí potrebujú pomoc a poradenstvo po odchode z detského domova každoročne stúpa. Úsmev ako dar poukazuje na to, že nedostatočné vysporiadanie sa s minulosťou bývalých domovákov negatívne ovplyvňuje a trauma z opustenia rodičmi im komplikuje život, aj vzťahy. Organizácia chce zmeniť tento stav a preto usporiadala konferenciu  Ako viesť deti k odpusteniu“, na ktorej diskutovali odborníci z oblasti psychológie, sociálnej práce a vzdelávania.

Čítať viac...

Podporujeme duševné zdravie u detí

Podporme dusevne zdravie 10Vďaka podpore Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v mesiacoch február a marec realizujeme projekt: „Podpora duševného zdravia u detí“. Cieľom aktivít projektu je prevencia a informovanie odbornej aj laickej verejnosti o faktoroch vplývajúcich na dieťa v rannom detstve. Prostredníctvom našich vzdelávacích programov, informačných kampaní a aktivít chceme zvýšiť povedomie laickej verejnosti o prevencii a ochrane duševného zdravia jednotlivcov a rodín a podporiť oblasť vzťahovej väzby v ranom detstve. 

V dňoch od 15.-17.2. sme zrealizovali trojdňové školenie poradcov v oblasti duševného zdravia pre rodiny a mladých ľudí vo Veľkom Bieli. Súčasťou projektu sú aj večerné prednášky na tému „Význam raného detstva pre duševné zdravie“, ktoré sa konajú v Bratislave, Prievidzi, Banskej Bystrici, Trenčíne, Košiciach a v Prešove. Prednáša náš predseda Jozef Mikloško, ktorý hovorí o osobitnom význame prenatálneho vývinu dieťaťa.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.

Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.